Structura anului școlar 2015-2016

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile
lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care
durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării
examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal
se încheie în data de 27 mai 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de
35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile
claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016;
c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale,
durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;
d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului,
filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de
învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului
școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor
este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
Art.2 Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31
august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 3 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanţa intersemestrială– sâmbătă, 30 ianuarie 2016 – duminică, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016

Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 2016 –duminică, 4 septembrie 2016

Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice,
organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a
educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul
fiecărei unități de învățământ preuniversitar.
Art.4 (1) Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este săptămână dedicată
activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să
știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele de învățământ preșcolar și primar,
programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă
perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia
consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a
beneficiarilor primari și secundari ai educației.
(3) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1),
modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art.5 (1)Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data
de 11 decembrie 2015.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la
data de 20 mai 2016.

Speak Your Mind